Supervisie & Coaching

Elke professional komt momenten tegen in zijn of haar loopbaan waarbij het nodig is de eigen professionaliteit opnieuw te ijken. Het kan zijn dat de organisatie of taak verandert, waardoor er nieuwe eisen gesteld worden aan de professionaliteit. Of dat er zich in het leven van de professional gebeurtenissen voordoen die vragen om bezinning. Deze veranderingen en vragen doen zich in alle beroepsgroepen voor, denk aan:

  • werkers binnen zorg en welzijn
  • docenten en leidinggevenden in het onderwijs
  • predikanten, kerkelijk werkers en pioniers binnen de kerk
  • managers in welzijn en gezondheidszorg

Supervisie biedt de ruimte om vanuit eigen doelen te reflecteren op hoe je jezelf als professional wilt verhouden tot je beroep. Bij supervisie gaat het om een vrije leerruimte waarbij jezelf richting geeft aan de inhoud van het proces. Bij coaching kan er ook een verwachting of opdracht van de organisatie liggen zoals het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Coaching heeft daardoor een meer sturend karakter. Bij zowel supervisie als coaching gaat het om professionaliseren en het verder ontwikkelen van je deskundigheid.